વલસાડમાં તારીખ 15/7/2022 ના રોજ તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રહેશે.
April 17, 2024