વલસાડમાં તારીખ 15/7/2022 ના રોજ તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રહેશે.
December 9, 2023